Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­toś­ci uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództ­wa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Dodatkowo w klasy­fikacji gen­er­al­nej miast III miejsce zajęło mias­to Żary. Uroczys­tość uświet­niły wys­tępy akro­batek z Uczniowskiego Klubu Sportowego AKRO 2 i pokaz zawod­ników z Żarskiego Klubu Sportów Wal­ki.

[ZDJĘCIA]

CCI20150930_0000