Dyskoteka andrzejkowa!!!

Samorząd Uczniows­ki  serdecznie zaprasza  kolegów i koleżan­ki z klas II i III na andrze­jkową dyskotekę , która odbędzie się dnia 27 listopa­da 2015 r. w Pubie „Max.”

Koszt bile­tu — 5 zło­tych. Pieniądze prosimy wpła­cać do skarb­ników kla­sowych, którzy następ­nie wraz z listą wpła­ca­ją­cych dostar­czą je do bib­liote­ki szkol­nej.

Wpłaty przyj­mu­je­my do 23 listopa­da.

Serdecznie zaprasza­my!