Dzień bez papierosa

Dnia 19.11.2015 roku w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyła się akcja pro­fi­lak­ty­czna „Dzień bez papierosa”, mająca na celu uświadomie­nie młodych ludzi o szkodli­wości nałogu. W ramach akcji pow­stał punkt infor­ma­cyjny prowad­zony przez pielęg­niarkę szkolna i ped­a­goga szkol­nego, w którym można było uzyskać poradę na temat możli­wości poradzenia sobie z nało­giem oraz zmierzyć sobie ciśnie­nie. Roz­dawano ulotki infor­ma­cyjne doty­czące szkodli­wości pale­nia papierosów oraz pro­mowano zdrowy styl życia i żywienia poprzez częs­towanie uczniów jabłkami i marchewką. W ramach współpracy z Powia­tową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną tego dnia odbyły się wykłady na pod­stawie prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej doty­czące pale­nia oraz badanie tlenku węgla w wydy­chanym powietrzu