Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni olejowej w Gimnazjum nr 3 w Żarach

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza do udzi­ału w pro­ce­durze udzie­le­nia zamówienia pub­licznego o wartoś­ci sza­cunkowej poniżej 30 000 euro, której przed­miotem jest dostawa ole­ju opałowego na potrze­by kotłowni ole­jowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2