Wigilia szkolna i klasowa

Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia to czas spoko­ju, miłoś­ci i pojed­na­nia, na który wszyscy czeka­ją z utęsknie­niem.

W ostat­ni dzień przed prz­er­wą świąteczną wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­ca­mi orga­nizu­ją wig­ilie kla­sowe, a wybrana gru­pa uczniów w wig­ili­jnej atmos­ferze skła­da spec­jalne życzenia dla całego grona ped­a­gog­icznego i pra­cown­ikom admin­is­tracji.