Uzależnieniom mówimy „nie!”

Sko­ro nie moż­na się cofnąć, trze­ba znaleźć najlep­szy sposób, by pójść naprzód” (Paulo Coel­ho) – takie mot­to przyświecało naszym uczniom, którzy zaan­gażowali się w przy­go­towanie spek­tak­lu upowszech­ni­a­jącego idee życia wol­nego od uza­leżnień. Zespół KASTA w składziE: Karoli­na Mich­ta, Patryc­ja Sadłocha, Julia Mach­nik (3d), Michał Niżnik (3c), Ola Kreczmer, Wik­to­ria Karpińs­ka, Zuzia Zielińs­ka (2d) oraz Nor­bert Macie­jak, Michał Machu­lak, Adri­an Kaczyńs­ki (1d) pod kierunk­iem p. Ane­ty Auguś­cik i p. Magdy Kińskiej wziął udzi­ał w X Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych i Żars­ki Dom Kul­tu­ry. Młodzi aktorzy zajęli II miejsce. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!

12431458_803855626426355_906289253_n