Uzależnieniom mówimy „nie!”

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlep­szy sposób, by pójść naprzód” (Paulo Coelho) – takie motto przyświecało naszym uczniom, którzy zaan­gażowali się w przy­go­towanie spek­taklu upowszech­ni­a­jącego idee życia wol­nego od uza­leżnień. Zespół KASTA w składziE: Karolina Michta, Patrycja Sadłocha, Julia Mach­nik (3d), Michał Niżnik (3c), Ola Kreczmer, Wik­to­ria Karpińska, Zuzia Zielińska (2d) oraz Nor­bert Macie­jak, Michał Machu­lak, Adrian Kaczyński (1d) pod kierunk­iem p. Anety Auguś­cik i p. Magdy Kińskiej wziął udział w X Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych i Żarski Dom Kul­tury. Młodzi aktorzy zajęli II miejsce. Grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!!

12431458_803855626426355_906289253_n