Świadczenia socjalne z okazji świąt.

Uwaga!!! Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 11.03.2016 r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 14.03.2016 r.

Przy­pom­i­namy również o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2016 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS.

Zgod­nie z Reg­u­laminem ZFŚS wszys­tkie osoby zamierza­jące sko­rzys­tać w danym roku kalen­dar­zowym z ulgo­wych świad­czeń powinny złożyć w nieprzekraczal­nym ter­minie do  31 marca 2016 roku w/w informację.”