Szkolne eliminacje konkursu pożarniczego

24 lutego w gabinecie infor­maty­cznym przeprowad­zono szkolne elim­i­nacje Ogólnopol­skiego Konkursu “Młodzież Zapo­b­iega Pożarom”. Do konkursu przys­tąpiło sied­miu uczest­ników. Bezkonkuren­cyjna okazała się Joanna Gre­gor­czyk, drugie miejsce zdobył Jakub Stec,  a trze­cie, po dogry­wce, przy­padło dla Kacpra Pokacza­jło. Cała trójka już 10 marca będzie reprezen­towała Gim­nazjum nr 3 na elim­i­nac­jach miejs­kich, które odbędą się w Szkole Pod­sta­wowej nr 3 w Żarach.

Koń­cowe wyniki szkol­nych elim­i­nacji:
1. miejsce — Joanna Gre­gor­czyk (awans)
2. miejsce — Jakub Stec (awans)
3. miejsce — Kacper Pokacza­jło (awans)
4. miejsce — Filip Michalewicz
4. miejsce — Jarosław Różagórski
5. miejsce — Julia Nietre­biak
5. miejsce — Kamil Jabłoński

Opiekun konkursu: Tomasz Chmielewski