Miejskie eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 1 mar­ca 2016 r. w Sali Wid­owiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kul­tu­ry odbyły się miejskie elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę reprezen­towały cztery uczen­nice: Maria Gru­biz­na kl. 2e, Julia Nietre­bi­ak kl. 2e, Oli­wia Derez­ińs­ka kl. 3b i Wik­to­ria Macie­jak kl. 3d.

Do powia­towych elim­i­nacji Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego zak­wal­i­fikowały się dwie nasze gim­naz­jal­ist­ki: Maria Gru­biz­na kl. 2e i Oli­wia Derez­ińs­ka kl. 3b. Dodatkowo jury przyz­nało wyróżnie­nie Julii Nietre­bi­ak kl. 2e.

Grat­u­lu­je­my sukce­su nauczy­cielom, którzy przy­go­towali i wspier­ali naszych lau­re­atów : pani wicedyrek­tor Ewie Ryczek i panu Andrze­jowi Siwikowi.

Wielkie brawa dla zwycięzców!!!

banner-1

[ZOBACZ ZDJĘCIA]