Sukcesy w biegach przełajowych

Wielkim sukce­sem zakończył się start naszych zawod­ników w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki Zrzeszenia LZS, które odbyły się 5 mar­ca w Żerkowie. W biegu młodzików na dys­tan­sie 2000 m zwyciężył będą­cy w bard­zo dobrej formie Miłosz Bielak, który nie dał rywalom żad­nych szans i z dużą przewagą samot­nie przekroczył lin­ię mety. W biegu na 1500 m młodz­iczek sre­brny medal zdobyła Natalia Bielak, a na 12 pozy­cji bieg ukończyła Mar­ty­na Bardel. To najwięk­sze sukcesy w krótkiej kari­erze rodzeńst­wa Bielaków, za tydzień będą mogli swo­ją for­mę potwierdz­ić w Mis­tr­zost­wach Makrore­gionu w miejs­cowoś­ci w której się urodzili czyli w Lwówku Śląskim.

W Zielonej Górze 4 mar­ca odbyły się Wojew­ódzkie bie­gi przeła­jowe „Lekkoatle­ty­ka dla każdego”, zawody były elim­i­nacją do Mis­tr­zostw Pol­s­ki, gdzie najlep­sza trój­ka z każdego biegu wys­tąpi w zawodach ogólnopol­s­kich. W grupie dziew­cząt z roczni­ka 2003/04 zde­cy­dowanie zwyciężyła uczen­ni­ca naszego gim­nazjum Jolan­ta Panek, zapew­ni­a­jąc sobie start w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w bie­gach przeła­jowych, które odbędą się 19 mar­ca w Żaganiu.