Festiwal Tańca — wysyłka plików z muzyką

Wszys­tkie zespoły biorące udzi­ał w 7. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 2016, prosimy o przysłanie plików z muzyką do danych chore­ografii w for­ma­cie MP3 . W nazwie pliku prosimy podać nazwę zespołu i nazwę pro­gra­mu np.

Zespół Piruet wys­tąpi w pro­gramie pt. “Poczy­taj mi”,

a więc nazwa pliku będzie następu­ją­ca:

Piruet_poczytaj_mi.mp3

Pli­ki mp3 prosimy nadsyłać na adres: muzyka.festiwal@gmail.com

Pli­ki z muzyką przesyłamy najpóźniej do czwartku tj. 17 mar­ca 2016r. do godz.16:00

Przy­pom­i­namy, że pomi­mo wysłanych plików MP3, zespoły zobow­iązane są posi­adać ze sobą nośnik (pły­ta lub pen­drive) z muzyką.

plakat_A1_2015_v4_internet