1 miejsce z wiedzy pożarniczej

10 mar­ca 2016 roku zostały przeprowad­zone elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom”. Do konkur­su przys­tąpiło osiem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nac­je środowiskowe i wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.

W elim­i­nac­jach miejs­kich udzi­ał brały 3‑osobowe reprezen­tac­je następu­ją­cych szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych z terenu Żar: SP 1, SP 5, SP 8, GM 1, GM 2, GM 3, Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny oraz Zespół Szkół w Żarach.
   Zwycięzcą elim­i­nacji miejs­kich w grupie I — szkół pod­sta­wowych został uczeń ze Szkoły Pod­sta­wowej Nr 1 – Paweł Grześkowiak, drugie miejsce zajął uczeń Marcin Tysz­er ze Szkoły Pod­sta­wowej Nr 8, a trze­cie miejsce zajął Bar­tosz Bry­gider z Zespołu Szkół SP Nr 10 w Żarach.
   Zwycięzcą w elim­i­nac­jach miejs­kich w grupie II — gim­naz­jal­nej został Kacper Pokacza­jło – uczeń Gim­nazjum Nr 3, drugie miejsce zajęła Anna Ter­lec­ka z Zespołu Szkół Gim­nazjum Nr 4 w Żarach, a trze­cie Joan­na Gre­gor­czyk – reprezen­tan­t­ka Gim­nazjum Nr 3.
   Orga­ni­za­torem konkur­su trady­cyjnie był Urząd Miejs­ki w Żarach — Wydzi­ał Spraw Oby­wa­tel­s­kich i Zarządza­nia Kryzysowego przy współudziale Komendy Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach i Komendy Straży Miejskiej w Żarach. Cenne nagrody indy­wid­u­alne i zespołowe dla szkół oraz słod­ki poczęs­tunek dla uczest­ników turnieju ufun­dowała Pani Bur­mistrz Mias­ta Żary, zaś rolę gospo­darza turnieju pełniła Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 w Żarach. Zwycięz­com grat­u­lu­je­my i życzymy sukcesów na elim­i­nac­jach powia­towych, które odbędą się 18. mar­ca o godz. 10:00 w Komendzie Powia­towej PSP w Żarach.
Wyni­ki naszych uczniów:
1 miejsce — Kacper Pokacza­jło (Gim­nazjum nr 3 w Żarach) AWANS POWIATY
3 miejsce — Joan­na Gre­gor­czyk (Gim­nazjum nr 3 w Żarach)
4 miejsce — Jakub Stec (Gim­nazjum nr 3 w Żarach)
Opiekun: Tomasz Chmielews­ki