Studnia dla Południa

Stud­nia dla Połud­nia” to akc­ja PAH w której nasza szkoła pod kierunk­iem p. Grażyny Kra­jzewicz bierze udzi­ał. Akcję wspo­ma­ga­ją p. Mał­gorza­ta Róży­c­ka oraz p. Ane­ta Auguś­cik. Akc­ja ma na celu zdoby­cie wiedzy o prob­lemach z dostępem do wody na świecie, szczegól­nie w kra­jach, gdzie PAH real­izu­je pro­jek­ty human­i­tarne, oraz włącze­nie uczniów i uczen­nic w Niesie­nie Pomo­cy, uświadami­an­ie skutków braku dostępu do wody i wspieranie dzi­ałań PAH, których celem jest poprawa infra­struk­tu­ry wod­nej i san­i­tarnej na tere­nie Soma­lii.

W ramach akcji młodzież naszej szkoły wykon­ała plakaty, a na lekc­jach zapoz­nała się z prob­le­ma­mi z dostępem do wody. Kole­jnym punk­tem akcji będzie zbiór­ka pieniędzy 22 mar­ca a zebrane fun­dusze będą przez­nac­zone na pro­jek­ty wod­no – san­i­tarne w Soma­lii.

Poniżej gale­ria z akcji.