Sukces naszych pływaczek!

Dnia 16.03.2016r.odbyły się tegoroczne  zawody pływack­ie między żarski­mi gimnazjami.Występ naszych pływaczek zakończył się wielkim sukce­sem,zdobyły zło­to w punk­tacji drużynowej. Zwycięs­ka druży­na wys­tąpiła w składzie:Natalia Czech,Natalia Bielak i Zuzan­na Mis­toń z 1b,Aleksandra Hamer­la z 2b,Kamila Skałac­ka z 3b i Natalia Leszczyńs­ka z 3e.Również chłop­cy wal­czyli z wielkim zaan­gażowaniem i nie odpuszcza­li do końca.Zajęli IV miejsce .Wys­tąpili w składzie:Wojciech Dziok,Mateusz Murias i Piotr Glock z 1b,Miłosz Bielak i Maciej Zabawa z 2b,Rafał Drzewińs­ki i Piotr Grochal­s­ki z 2d.

Na Te sukcesy naszych pły­waków złożyły się indy­wid­u­alne noty każdego z nich.Najbardziej znaczące z nich to:

Natalia Czech-Imiejsce w kraulu na grzbiecie(na 50m)

Natalia Bielak-IImiejs­ca w sty­lu klasycznym(na 50m)

sztafe­ta dziew­cząt 4x50 –I miejsce w składzie N.Czech,A.Hamerla,K.Skałacka,N.Bielak

Woj­ciech Dziok-IIImiejsce w kraulu na piersiach(na 50m)

Miłosz Bielak-III miejsce w sty­lu klasy­cznym (na 50m).

Opiekunem obu drużyn była Wio­let­ta Łabul.Gratulujemy i życzymy dal­szych sukcesów!

20160316_131155