Debiut na rynku pracy

Uczniowie klasy 2b dn. 17.03.2016r .   goś­cili w Restau­racji LEW.. Była to kole­j­na wiz­y­ta  studyj­na zainicjowana przy współpra­cy naszej szkoły z Forum Młodych w ramach pro­jek­tu ” DEBIUT NA RYNKU PRACY” . Uczniowie zapoz­nali się z pra­ca w zawodzie : kel­ner, bar­man, kucharz.
Właś­ci­ciel­ka pani Jolan­ta Toma­lak  przed­staw­iła naszym uczniom z czym związana jest pra­ca w restau­racji , jakich kom­pe­tencji i kwal­i­fikacji szu­ka wśród potenc­jal­nych kandy­datów do pra­cy, czym powinien charak­tery­zować się dobry kucharz, kel­ner , na co zwró­cić uwagę przy wyborze szkoły zawodowej o podob­nym kierunku ksz­tałce­nia.