Mamy laureatkę!

Oli­wia Derez­ińs­ka została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego. Uczen­ni­ca klasy III b prze­brnęła wcześniej przez trzy etapy pisemne rywal­iza­cji, pod­czas których musi­ała napisać wypra­cow­anie oraz wykazać się zna­jo­moś­cią moty­wów lit­er­ac­kich i lit­er­atu­ry spoza pod­stawy pro­gramowej.  Prace lit­er­ack­ie Oli­wii poz­woliły znaleźć się Jej w ścisłym finale wojew­ódzkim. W częś­ci ust­nej Konkur­su (14 mar­ca br.) przed Komisją Konkur­sową w Gor­zowie Wielkopol­skim anal­i­zowała wier­sz Zbig­niewa Her­ber­ta. Ta inter­pre­tac­ja właśnie poz­woliła Oli­wii na otrzy­manie tytułu Lau­re­a­ta i znalezie­nie się wśród 25. najlep­szych uczniów z języ­ka pol­skiego w wojew­ództwie lubuskim. Dzię­ki temu sukce­sowi nasza koleżan­ka zwol­niona jest z częś­ci human­isty­cznej egza­minu gim­naz­jal­nego – język pol­s­ki. Serdecznie grat­u­lu­je­my uczen­ni­cy i jej opiekunowi, panu Andrze­jowi Siwikowi.

12642907_483566638513833_5677263015981762042_n