Pomagamy ptakom i owadom

W lutym 2016 r. nasza szkoła pod­jęła współpracę z Rodzin­ny­mi Ogro­da­mi Dzi­ałkowy­mi OAZA mieszczą­cy­mi się przy ul. Pszen­nej.
Nasi uczniowie wraz z rodzi­ca­mi wykon­ali bud­ki lęgowe dla ptaków oraz dom­ki dla pożytecznych owadów, które podarowali dzi­ałkow­com. Dzi­ałkow­cy wywiesili bud­ki w swoich ogro­dach. Szkoła otrzy­mała podz­iękowanie od Zarzą­du ROD OAZA.
Wszys­tkim, którzy przy­czynili się do pomo­cy ptakom i owadom serdecznie dzięku­je­my.