Pomagamy ptakom i owadom

W lutym 2016 r. nasza szkoła pod­jęła współpracę z Rodzin­nymi Ogro­dami Dzi­ałkowymi OAZA mieszczą­cymi się przy ul. Pszen­nej.
Nasi uczniowie wraz z rodzi­cami wykon­ali budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla pożytecznych owadów, które podarowali dzi­ałkow­com. Dzi­ałkowcy wywiesili budki w swoich ogro­dach. Szkoła otrzy­mała podz­iękowanie od Zarządu ROD OAZA.
Wszys­tkim, którzy przy­czynili się do pomocy ptakom i owadom serdecznie dziękujemy.