Studnia dla Południa

22 mar­ca 2016 r. z okazji Świa­towego Dnia Wody przyłączyliśmy się do Kam­panii PAH „Niosę Pomoc” i zor­ga­ni­zowal­iśmy akcję „Stud­nia dla Połud­nia”.
Celem akcji było zdoby­cie wiedzy o prob­lemach z dostępem do wody na świecie, zwłaszcza w kra­jach, gdzie PAH real­izu­je pro­jek­ty human­i­tarne np. w Soma­lii oraz uświadomie­nie skutków braku dostępu do wody pit­nej. Odbyły się lekc­je poświę­cone tej tem­atyce oraz pro­jekc­je filmów.
Zor­ga­ni­zowal­iśmy zbiórkę pieniędzy, które zostaną przez­nac­zone na pro­jek­ty wod­no-san­i­tarne w Soma­lii. Zebral­iśmy 200 zł.
Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy wzięli udzi­ał w akcji.

CCI20160601_0002