Wyśpiewały sukces!

I tym razem reprezen­tan­tki Gim­nazjum nr 3 wyśpiewały sukces na III Powia­towym Konkur­sie Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Konkurs zor­ga­ni­zowany został 22 marca  przez ZSOiE w Lub­sku przy Współpracy z Lub­skim Domem Kul­tury pod hon­orowym patronatem Lubuskiego Kura­tora Oświaty, Starosty Powiatu Żarskiego oraz Bur­mistrza Miasta Lub­sko. Maja Kowal­ska została lau­re­atką tego konkursu, a Julia Marcin­iszyn otrzy­mała wyróżnie­nie. Dziew­czyny śpiewały w języku ang­iel­skim. Gratulujemy!!!

festiwal_piosenki_ang_niem_2016_7ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ