Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

14 kwiet­nia, w Fil­har­monii Gor­zowskiej w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2015/2016 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Uczest­niczyli w niej: Oli­wia Derez­ińs­ka z klasy III B – lau­re­at­ka Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego i pan Andrzej Siwik – nauczy­ciel przed­mio­tu. Nasza koleżan­ka otrzy­mała z rąk Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty – pani Ewy Rawa — zaświad­cze­nie o uzyska­niu tytułu lau­re­a­ta oraz nagrodę książkową. Doku­ment ten jed­nocześnie zwal­nia Oli­wię z egza­minu gim­naz­jal­nego z języ­ka pol­skiego. Pan Andrzej Siwik otrzy­mał zaś list grat­u­la­cyjny.
W tegorocznej edy­cji konkursów przed­miotowych udzi­ał wzięło:

- w etapie szkol­nym  — 14003,

- w etapie rejonowym – 3185,

- w etapie wojew­ódzkim – 589.

W wyniku rywal­iza­cji konkur­sowej wyło­niono: 175 lau­re­atów i 411 final­istów. Przy­pom­ni­jmy, że wśród tegorocznych final­istów z języ­ka pol­skiego znaleźli się także: Emil­ia Żelazek z IB (nauczy­ciel: pani wicedyrek­tor  Ewa Ryczek), Liwia Sierżant z II A (nauczy­ciel: pani Mał­gorza­ta Ostrows­ka) i Domini­ka Borowiec z III C (nauczy­ciel: pan Andrzej Siwik).

Lau­re­atce, final­istkom i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie grat­u­lu­je­my.