Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przyrodniczo-matematyczny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Nasze zaprosze­nie przyjęło pięć szkół pod­sta­wowych SP1, SP2, SP3, SP5SP8.

Celem konkursu była dobra zabawa, ale również nauka przez zabawę. Uczniowie w czteroosobowych druży­nach przeprowadzali doświad­czenia i ekspery­menty, rozwiązy­wali zagadki i rebusy, mal­owali liczbami oraz układali puz­zle. Wszys­tko po to, aby „ujarzmić” przed­mioty przy­rod­nicze i pokazać uczest­nikom, że nauka może być ciekawym i intere­su­ją­cym przeżyciem.

Wszyscy obecni otrzy­mali nagrody, a każdy uczest­nik konkursu „Myśl jak Ein­stein” był zwycięzcą. Nie chodzi tu tylko o zajęte przez drużynę miejsce, ale przede wszys­tkim o wiedzę, którą zdobył.

Wyniki rywal­iza­cji

I miejsce:

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 3

II miejsce:

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8

III miejsce:

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 1, Szkoła Pod­sta­wowa Nr 2, Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5

»> ZOBACZ ZDJĘCIA «<