Powiaty w ruchu drogowym

W turnieju powia­towym gim­nazjów Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym udział brały najlep­sze reprezen­tacje powiatu żarskiego. Konkurs składał się z trzech części: pisem­nej — (testy) i dwóch prak­ty­cznych — jazdy na row­erze po torze z przeszko­dami i udziela­nia pier­wszej pomocy. Najlepiej zaprezen­towała się reprezen­tacja z Brodów, nato­mi­ast nasza drużyn zajęła 7 miejsce co jest dobrym prog­nos­tykiem na przyszłość z uwagi na wys­tęp dwóch debi­u­tan­tów, którzy jeszcze tydzień temu wygrali elim­i­nacje miejskie. Spośród 24 uczest­ników z Gim­nazjum nr 3 w Żarach najlepiej indy­wid­u­al­nie pojechał Sebas­t­ian Gubała zaj­mu­jąc 7 lokatę.

Drużyna Gim­nazjum nr 3: Alek­san­dra Kwiatkowska, Dawid Czubak, Sebas­t­ian Gubała.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]