Powiaty w ruchu drogowym

W turnieju powia­towym gim­nazjów Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym udzi­ał brały najlep­sze reprezen­tac­je powiatu żarskiego. Konkurs składał się z trzech częś­ci: pisem­nej — (testy) i dwóch prak­ty­cznych — jazdy na row­erze po torze z przeszko­da­mi i udziela­nia pier­wszej pomo­cy. Najlepiej zaprezen­towała się reprezen­tac­ja z Brodów, nato­mi­ast nasza drużyn zajęła 7 miejsce co jest dobrym prog­nos­tykiem na przyszłość z uwa­gi na wys­tęp dwóch debi­u­tan­tów, którzy jeszcze tydzień temu wygrali elim­i­nac­je miejskie. Spośród 24 uczest­ników z Gim­nazjum nr 3 w Żarach najlepiej indy­wid­u­al­nie pojechał Sebas­t­ian Gubała zaj­mu­jąc 7 lokatę.

Druży­na Gim­nazjum nr 3: Alek­san­dra Kwiatkows­ka, Daw­id Czubak, Sebas­t­ian Gubała.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]