Matematykę da się lubić cz.1

Dobiegł koń­ca I etap matem­aty­cznych zma­gań uczniów klas II „MATEMATYKĘ DA SIĘ LUBIĆ”

Uczniowie mieli za zadanie wymyślić, ułożyć, narysować czy przed­staw­ić rebus matem­aty­czny, zagad­kę lub krzyżówkę. Każ­da klasa wybrała 8 prac, które zostały pod­dane oce­nie.

Klasy wys­taw­iły również czteroosobowe drużyny, które rywal­i­zowały rozwiązu­jąc zada­nia grupowo i indy­wid­u­al­nie. Młodzież indy­wid­u­al­nie rozwiązy­wała zada­nia na czas, na swoich tele­fonach korzys­ta­jąc z aplikacji join.quizizz.com. W ten sposób zdoby­wali punk­ty dla swoich klas i bard­zo dobre oce­ny dla siebie.

For­ma zawodów spodobała się uczniom. Chęt­nie rozwiązy­wali zada­nia, sum­i­en­nie pra­cow­ali i poważnie podes­zli do rywal­iza­cji.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Klasa 2A                     —     43 pkt.               III miejsce

Klasa 2B                     —     58 pkt.                I miejsce

Klasa 2C                     —     38 pkt.

Klasa 2D                    —      47 pkt.                II miejsce

Klasa 2E                     —     35 pkt.