Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Już po raz trzeci uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Zakład Zagospo­darowa­nia Odpadów w Marszowie w cza­sie „Dni Otwartych Fun­duszy Europejskich”.

Tym razem wycieczka odbyła się 14 maja 2016 r. Pogoda dopisała. Luk­su­sowym autokarem dowieziono nas do tego nowoczes­nego zakładu. Przy­witała nas muzyka, wata cukrowa i mnóstwo ban­iek myd­lanych. Zwiedzil­iśmy cały zakład  przetwarza­nia odpadów z miłym prze­wod­nikiem. Dowiedzieliśmy się, jakim pro­ce­som podle­gają odpady komu­nalne, co dzieje się z odpadami wielko­gabary­towymi, niebez­piecznymi i zebranymi selek­ty­wnie. Wzięliśmy również udział w konkur­sach eko­log­icznych wygry­wa­jąc wiele nagród, między innymi worki z kom­postem, które zostaną wyko­rzys­tane na tere­nie szkoły do akcji zagospo­darowa­nia terenów zielonych wokół szkoły.

Był też poczęs­tunek i chwila relaksu w dmuchanym zamku. Wró­cil­iśmy zad­owoleni i bogatsi o wiedzę z zakresu ekologii i gospo­darki odpadami.