Matematykę da się lubić – etap 2

Zakończył  się kole­jny etap szkol­nego konkur­su matem­aty­cznego dla klas drugich. Zada­nia zostały sprawd­zone, plakaty oce­nione, a  punk­ty przyz­nane.

Tym razem każ­da klasa miała za zadanie przy­go­tować  plakat pro­mu­ją­cy matem­atykę.

For­ma, tech­ni­ka i for­mat wyko­na­nia pra­cy były ogranic­zone jedynie przez wyobraźnię artys­tów.  Plakaty  miały  zachę­cać do nau­ki matem­aty­ki, ukazu­jąc  zale­ty  nau­ki  przed­mio­tu i przekon­ać gim­naz­jal­istów, że:  MATEMATYKA NIE JEST TAKA ZŁA!  I naprawdę:   MATEMATYKĘ DA SIĘ LUBIĆ!

Drużyny reprezen­tu­jące poszczególne klasy zmierzyły się z zada­ni­a­mi we wtorek 10 maja. Uczest­niczy, podob­nie jak w pier­wszym etapie, rozwiązy­wali w pier­wszej kole­jnoś­ci  zada­nia indy­wid­u­alne na smart fonach, zdoby­wa­jąc punk­ty dla swo­jej klasy.  Następ­nie  już  zespołowo,  wszyscy  zabrali  się  za rozwiązy­wanie przy­go­towanych     17 zadań log­icznych.

Okaza­ło się, że zada­nia indy­wid­u­alne, jak i drużynowe nie stanow­iły więk­szego prob­le­mu dla naszych uczniów.

UZYSKANE PUNKTY

Klasa 2A                       44pkt.                           II miejsce

Klasa 2B                       36 pkt.

Klasa 2C                       43 pkt.                         III miejsce

Klasa 2D                      44 pkt.                          II miejsce

Klasa 2E                       64 pkt.                          I miejsce

Grat­u­lu­ję rozwiązanych zadań i zdoby­tych punk­tów!!!

mgr  Joan­na Bog­danow­icz