Rozdaliśmy żonkile

16 kwiet­nia br wolon­tar­iusz­ki z naszego gim­nazjum : Weroni­ka Sier­ak , Weroni­ka Niedzielan, Oli­wia Derez­ińs­ka , Niko­la Pawłow­icz , Ange­li­ka Jar­czews­ka, Weroni­ka Bednarek na uli­cach naszego mias­ta kwest­owały i roz­dawały prze­chod­niom żonkile, które zak­witły na POLU NADZIEI przy Hos­picjum. Dziękowały w ten sposób mieszkań­com Żar  za pomoc i trud włożony w budowę hos­picjum. . Mieszkań­cy z uśmiechem i radoś­cią przyj­mowali od naszych uczen­nic żonkile.

DSC_0406