Żonkilowy Marsz Nadziei

Uczniowie naszej szkoły 23 maja br. wspól­nie z opieku­na­mi p. Anią Grom­nicką i Michal­iną Tomków — Spurek wzięli udzi­ał w Żonkilo­wym Marszu Nadziei , który był zakończe­niem akcji POLA NADZIEI. Szli razem z ucz­ni­a­mi innych szkół i przed­szkoli uli­ca­mi mias­ta do Hos­picjum św. Bra­ta Alber­ta. W ten sposób wyrazili sol­i­darność z osoba­mi cier­pią­cy­mi, chory­mi, niepełnosprawny­mi oraz pro­mowali prace w wolon­taria­cie.  Pokaza­li radość  jaką daje pomoc drugiemu człowiekowi. Nasz kole­ga uczeń kl. 3a zro­bił prezen­tac­je nt. wolon­tariatu i dzi­ałal­noś­ci hos­picjum, za którą otrzy­mał nagrodę.