Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.3

Pani Mał­gorza­ta Niedziela (EDEN — Ogród i Dom , Przed­siębiorstwo Usłu­gowo-Hand­lowo-Budowlane) wykon­ała dla nas pro­jekt zagospo­darowa­nia dużej rabaty. Ze wzglę­du na jej ksz­tałt nazwal­iśmy ją „Ner­ka”. Serdecznie dzięku­je­my! Oto dzi­ało Pani Mał­gorzaty:

projekt2