Kiermasz podręczników

Infor­mu­jemy, że kier­masz uży­wanych podręczników w naszej szkole odbędzie się dnia 22 czer­wca 2014 roku (środa) w gabinecie nr 4 w godz­i­nach od 09:00 do 13:00.  Ze względu na to, że od roku szkol­nego 2015/2016 w klasach pier­wszych gim­nazjum będą obow­iązy­wały dar­mowe podręczniki, sprzedawać można tylko książki do klasy trze­ciej. Nie doty­czy to podręczników do religii 😉

Instrukcja dla uczniów, którzy chcą sprzedać swoje książki na kiermaszu:

  1. Przy­go­tować książki (sprawdzić aktu­al­ność podręczników z listą dostępną na stronie inter­ne­towej szkoły, wymazać wypełnione zada­nia, powycią­gać karteczki itp.).
  2. Pobrać, wydrukować oraz praw­idłowo i czytel­nie wypełnić listę podręczników dostępną w pliku PDF poniżej.
  3. Pro­ponowaną cenę książki należy umieś­cić na wydrukowanej liś­cie (dłu­gopisem) oraz na książce ( ołówkiem).
  4. Przynieść książki wraz z listą do gabi­netu nr 30 (do p. Anety Auguś­cik) lub 31 (do p. Magdy Kińskiej)  do dnia 17 czerwca.
  5. Po odbiór pieniędzy prosimy zgłaszać się 23 czer­wca (czwartek) w godz­i­nach 9:00 – 13:00  do gabi­netu nr 4. Jeżeli ktoś nie odbierze pieniędzy w wyz­nac­zonym ter­minie, zostaną one przekazane na Samorząd Uczniowski !!!

Wszel­kich infor­ma­cji udziela pani Aneta Auguś­cik oraz pani Magda Kińska.

Serdecznie zapraszamy

KIERMASZ LISTA