Kiermasz podręczników

Infor­mu­je­my, że kier­masz uży­wanych podręczników w naszej szkole odbędzie się dnia 22 czer­w­ca 2014 roku (śro­da) w gabinecie nr 4 w godz­i­nach od 09:00 do 13:00.  Ze wzglę­du na to, że od roku szkol­nego 2015/2016 w klasach pier­wszych gim­nazjum będą obow­iązy­wały dar­mowe podręczni­ki, sprzedawać moż­na tylko książ­ki do klasy trze­ciej. Nie doty­czy to podręczników do religii 😉

Instrukc­ja dla uczniów, którzy chcą sprzedać swo­je książ­ki na kier­maszu:

  1. Przy­go­tować książ­ki (sprawdz­ić aktu­al­ność podręczników z listą dostęp­ną na stron­ie inter­ne­towej szkoły, wymazać wypełnione zada­nia, powycią­gać kartecz­ki itp.).
  2. Pobrać, wydrukować oraz praw­idłowo i czytel­nie wypełnić listę podręczników dostęp­ną w pliku PDF poniżej.
  3. Pro­ponowaną cenę książ­ki należy umieś­cić na wydrukowanej liś­cie (dłu­gopisem) oraz na książce ( ołówkiem).
  4. Przynieść książ­ki wraz z listą do gabi­ne­tu nr 30 (do p. Ane­ty Auguś­cik) lub 31 (do p. Magdy Kińskiej)  do dnia 17 czer­w­ca.
  5. Po odbiór pieniędzy prosimy zgłaszać się 23 czer­w­ca (czwartek) w godz­i­nach 9:00 – 13:00  do gabi­ne­tu nr 4. Jeżeli ktoś nie odbierze pieniędzy w wyz­nac­zonym ter­minie, zostaną one przekazane na Samorząd Uczniows­ki !!!

Wszel­kich infor­ma­cji udziela pani Ane­ta Auguś­cik oraz pani Mag­da Kińs­ka.

Serdecznie zaprasza­my

KIERMASZ LISTA