Kurier Trójki nagrodzony

Miło nam Was poin­for­mować o sukce­sie „Kuri­era Trójki”. W XI Konkur­sie na Najlep­szą Gazetkę Szkolną Wojew­ództwa Lubuskiego, w kat­e­gorii gim­nazjów, druga nagroda w tym Konkur­sie przy­padła redakcji naszej szkol­nej gazetki. Najlep­szy okazał się gor­zowski „Sobuś” z Gim­nazjum nr 12. W tym roku na konkurs nadesłano 35 gazetek. Pod­czas finału, który odbył się 7 czer­wca w Bib­liotece Ped­a­gog­icznej Wojew­ódzkiego Ośrodka Metody­cznego w Gor­zowie, jury wręczyło dziewięć nagród i osiem wyróżnień. W kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych pier­wszą nagrodę zdobył weteran konkursu — „Kurier Dwójki” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach.  W kat­e­gorii szkół pon­adg­im­naz­jal­nych najwyżej oce­niono redakcję „Curi­era” z II LO w Gor­zowie.  Pon­adto gazetka „Skrzat”, która już od dziesię­ciu lat bierze udział w konkur­sie, została dodatkowo nagrod­zona przez starostę gor­zowskiego p. Mał­gorzatę Doma­gałę. Pod­czas finału młodzi dzi­en­nikarze mili okazję zaprezen­tować swoją twór­c­zość. Wielkimi brawami nagrod­zono zabawne feli­etony ze szkol­nego kory­tarza, słown­iki gwary uczniowskiej, a także aneg­doty o… nauczy­cielach. Przy­pom­ni­jmy, że redakcję „Kuri­era Trójki” w br. szkol­nym tworzyli: Julia Bieńko, Basia Woź­niak, Ada Samol i Natan Byli­nowski. Opiekunem gazetki szkol­nej jest pan Andrzej Siwik.