Wybieramy miss i mistera Złotego Wieku

W środę 8 czer­w­ca odbył się szkol­ny konkurs his­to­ryczny dla klas drugich pt. Wybier­amy miss i mis­tera Złotego Wieku. W konkur­sie wzięło udzi­ał 11 uczniów, którzy musieli zapoz­nać się ze stro­ja­mi, jakie nos­zono w Polsce w XVI w. Jury oce­ni­ało zgod­ność stro­ju z epoką oraz wdz­ięk, czar i sposób prezen­tacji stro­jów.
Tytuł miss Złotego Wieku uzyskała Joan­na Gre­gor­czyk, a mis­tera Mikołaj Krzeko­tows­ki, obo­je z klasy II e. I miejsce zajęła Liwia Sierżant (II a), II Justy­na Moskwa (II e) i trze­cie Karoli­na Dąbrows­ka (II a) oraz Ola Sza­farow­icz (II e).
Wszys­tkie oso­by biorące udzi­ał w konkur­sie, będą reprezen­tować szkołę w korowodzie his­to­rycznym mias­ta Żary, który odbędzie się 17 czer­w­ca.

ZOBACZ ZDJĘCIA