Matematyka da się lubić, etap 3

Odbył się ostat­ni już w tym roku etap szkol­nego konkur­su matem­aty­cznego dla klas drugich. Tym razem klasy miały pochwal­ić się tal­en­tem lit­er­ackim i napisać wier­szyk o matem­atyce. Twór­c­zość klas była zaskaku­ją­ca, tym bardziej, że oprócz zdol­noś­ci lit­er­ac­kich ujawniły się też aktorskie. Klasa II B nie tylko napisała wier­szyk, ale również nakrę­ciła filmik (warto obe­jrzeć!).

Drużyny rywal­i­zowały ze sobą 16 czer­w­ca rozwiązu­jąc zada­nia na tele­fonach, korzys­ta­jąc z aplikacji QUIZIZZ. Rozwiązy­wali również typowe zada­nia matem­aty­czne, gdzie ważny był tok rozu­mowa­nia i dokład­ny zapis.

A oto już wyni­ki III eta­pu konkur­su :

Klasa 2a                       32                          II miejsce

Klasa 2b                      54                           I miejsce

Klasa 2c                       28                          III miejsce

Klasa 2d                      54                           I miejsce

Klasa 2e                      27

Dzięku­ję i grat­u­lu­ję wyników

Joan­na Bog­danow­icz

Matem­atykę da się lubić etap 3 — FILM

ikona_fotogaleria