Naukowy piknik

Dnia  25 czer­w­ca  2016 roku w Łękni­cy w Parku Mużakowskim odbył się piknik naukowo – tech­no­log­iczny. Uczest­ni­cy pikniku mieli okazję miedzy inny­mi obser­wować ekspery­men­ty przeprowadzane przez pra­cown­ików Cen­trum Nau­ki Keplera z Zielonej Góry.  Główną atrakcją były doświad­czenia z suchym lodem, tzn. dwut­lenkiem węgla w postaci stałej. Dotyka­jąc ciepłą łyżeczką suchego lodu wydoby­wał się dźwięk. Najmłod­si uczest­ni­cy baw­ili się piask­iem kine­ty­cznym w wer­sji eko­log­iczne, tzn. mąka kukury­dziana i olej. Wspaniale wychodz­iły dzieciom bab­ki z fore­mek. Ciekawym doświad­cze­niem była też ciecz nienewtonows­ka, tzn. mąka ziem­ni­aczana i woda. Moż­na było zobaczyć łazi­ki mars­jańskie oraz nauczyć się bez­piecznie latać dronem. W jed­nym ze stanowisk moż­na było zbu­dować rob­o­ta z klock­ów Lego.  Prezen­towały się firmy zaj­mu­jące się tech­nolo­gia­mi kos­miczny­mi, satelitarny­mi i tele­in­for­maty­czny­mi jak Hertz Sys­tem i Cen­trum Badań Kos­micznych Pol­skiej Akademii Nauk czy Park Naukowo – Tech­no­log­iczny w Nowym Kisielin­ie.

W wywiadzie z pra­cown­ikiem CBK PAN Rafałem Przy­byłą, pra­cown­ikiem zespołu, który budu­je urządzenia biorące udzi­ał m.in. w mis­jach Europe­jskiej Agencji Kos­micznej. W roz­mowiedowiedzi­ałam się, o pier­wszym pol­skim satelicie naukowym BRITEPL Lem, którego mod­el w skali 1:1 trzy­mam w ręku.Polski satelita został umieszc­zony na orbicie na wysokoś­ci 800 kmdnia 21 listopa­da 2013 roku. To niewielkie urządze­nie: waży zaled­wie 7 kg i jest sześ­cianem o boku dłu­goś­ci 20 cm. Wyposażone jest najm­niejszy na świecie, kilku­cen­tymetrowy teleskop, czu­jnik położe­nia gwiazd, żyroskop, sys­tem łącznoś­ci i kamerę. Z wierzchu pokry­ty jest pan­ela­mi słoneczny­mi. Dane zebrane przez satelity BRITE będą przekazy­wane do stacji naziem­nych w Polsce, Kanadzie i Aus­trii. Więcej infor­ma­cji o pol­s­kich satelitach przeczyta­cie w linku http://www.crazynauka.pl/21-listopada-startuje-lem-pierwszy-polski-satelita-naukowy/.

Przy stoisku Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym z Nowego Kisieli­na moż­na było pobaw­ić się mag­ne­sem neody­mowym i nanocząsteczka­mi. Przed­staw­iciele przy­bliżyli nieco his­torię pow­sta­nia parku, który rozpoczął swo­ją dzi­ałal­ność 12 listopa­da 2014 r. Aby dowiedzieć się czym zaj­mu­ją się pra­cown­i­cy parku zachę­cam do odwiedzenia strony http://www.pnt.uz.zgora.pl/index.php/pl/o‑spolce‑2.

Tekst i zdję­cia: Jolan­ta Zabawa

ikona_fotogaleria