Deutsches sportabzeichen

W ramach współpra­cy part­ner­skiej pomiędzy Żara­mi a Weisswasser9 wrześ­nia młodzież z naszego gim­nazjum goś­ciła na fes­tynie sportowym w Weis­s­wass­er. Uczniowie naszej szkoły mieli możli­wość zdoby­cia Niemieck­iej Odz­na­ki Sportowej. Ta odz­na­ka to najwyższe wyróżnie­nie w sporcie ama­torskim w Niem­czech, przyz­nawana jest za wszech­stron­ny rozwój sprawnoś­ci fizy­cznej, każdy z uczest­ników aby otrzy­mać złotą, sre­brną lub brą­zową odz­nakę musi­ał wys­tar­tować w czterech konkurenc­jach (w tym pły­wanie) za które wg tabel przyz­nawane były punk­ty (szy­bkość, wytrzy­małość, siła i koor­dy­nac­ja). Nasi uczniowie bard­zo dobrze zaprezen­towali się w konkurenc­jach roz­gry­wanych na sta­dion­ie oraz na base­nie i udowod­nili kole­jny raz że akty­wność fizy­cz­na to ich moc­na strona.

ZOBACZ ZDJĘCIA