1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Nasza szkoła włączyła się do obchodów  I Żarskiego Tygod­nia Zdrowia Psy­chicznego orga­ni­zowanego przez Środowiskowy  Dom Samopo­mo­cy w Żarach, Porad­nię PROFIL i porad­nię EGO. W poniedzi­ałek 19 wrześ­nia  uczniowie klasy 1e wraz z opieku­na­mi p. Mał­gorza­ta Merk i p. Róży­cką Mał­gorza­tą uczest­niczyli w uroczystym rozpoczę­ciu  obchodów tego tygod­nia . wspól­nie z podopieczny­mi Środowiskowego Domu Samopo­mo­cy i Warsz­tatów Ter­apii Zaję­ciowej przes­zli uli­ca­mi naszego mias­ta w ” Marszu Otwartoś­ci” a następ­nie obe­jrzeli eko­log­iczny pokaz mody i kon­cert w wyko­na­niu  podopiecznych ŚDS i WTZ. Całość zakończył  wys­tęp zespołu GEN.