Warsztaty tańca współczesnego

W dni­ach 27–28 sierp­nia 2016 tancer­ki z Klubu Tań­ca Sportowego „Piruet” przy Gim­nazjum nr 3 w Żarach uczest­niczyły w Weiβwass­er w II. pol­sko-niemiec­kich warsz­tat­ach tań­ca współczes­nego.
Orga­ni­za­torem imprezy było Sto­warzysze­nie Mias­ta Weiβwass­er. Zaprosze­nie wys­tosował nato­mi­ast Klub Tań­ca Sportowego TSCK­ristall, który był goś­ciem na ubiegłorocznych warsz­tat­ach w Żarach.
Zaję­cia poprowadz­iły pro­fesjon­alne tancer­ki i instruk­tor­ki panie: Patrizia Kowalak i Christin Derichs, które z wdz­iękiem i cier­pli­woś­cią objaś­ni­ały kole­jne kro­ki w układach oraz pra­cow­ały z uczest­niczka­mi nad kon­cen­tracją, koor­dy­nacją i tech­niką wyko­na­nia poszczegól­nych ruchów.
Żaran­ki doskon­alą na co dzień swo­je umiejęt­noś­ci pod okiem instruk­tor tań­ca pani Kamili Olczyk. Młody­mi tancerka­mi z naszego mias­ta part­ner­skiego opieku­je się zaś pani Petra Hel­big.
Warsz­taty otrzy­mały dofi­nan­sowane z Pol­sko-Niemieck­iej Współpra­cy Młodzieży Eurore­gion Spre­wa-Nysa-Bóbr. Oprócz pro­fesjon­al­nych zajęć tanecznych znalazł się też czas na zabawy inte­gra­cyjne młodzieży pol­skiej i niemieck­iej, roz­mowy przy wiec­zornym, wspól­nym ognisko oraz na  zwiedzanie mias­ta, pod­czas którego doskon­alone były umiejęt­noś­ci językowe.
Współpra­ca pomiędzy tancerka­mi z Żar i Weiβwass­er została zapoc­zątkowana parę lat temu poprzez orga­ni­zowany w naszym mieś­cie Pol­sko-Niemiec­ki Festi-wal Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży.