Szlakiem tradycji włókienniczych

Dnia 26 październi­ka 2016 r. ośmioro uczniów z klasy 2a pod opieką pani Edy­ty Lachowskiej wzięło udzi­ał w Kon­fer­encji „Szlakiem trady­cji włóki­en­niczych. Lubuskie tu jest zawsze po drodze”.

Orga­ni­za­torem Kon­fer­encji była Fun­dac­ja Cen­trum Roz­wo­ju Społeczno –Eduka­cyjno – Gospo­dar­czego w Żarach.
Patronat hon­orowy nad Kon­fer­encją pełnili: Bur­mistrz Mias­ta Żary pani Danu­ta Madej i Bur­mistrz Mias­ta Żagań pan Daniel Marchewka.

Pro­gram Kon­fer­encji:
9:00 – 10:30  Spac­er szlakiem obiek­tów włóki­en­niczych w Żarach. Prze­wod­ni­cy: dr Rafał Szym­czak oraz dr Piotr Par­ty­ka;
11:00 – 11:15  Przy­wi­tanie i otwar­cie Kon­fer­encji, pani Izabela Kumor-Pilar­czyk Prezes Fun­dacji CRSEG, pani Danu­ta Madej – Bur­mistrz Mias­ta Żary;
11:15 – 11:50  Rozwój prze­mysłu włóki­en­niczego w Żarach w lat­ach 1815 – 1939, dr Piotr Par­ty­ka;
11:50 – 12:20  Wzlot i upadek Wyższej Szkoły Tkack­iej w Żarach, dr Rafał Szym­czak;
12:30 – 12: 45  Prz­er­wa na kawę;
12:45 – 13:10  Rozwój suki­en­nict­wa w Żaganiu od XIX do pier­wszej połowy XX wieku – prze­jś­cie od rzemiosła do prze­mysłu fab­rycznego w świ­etle doku­men­tów archi­wal­nych, dr hab. Zbig­niew Bujkiewicz prof. ŁWSH;
13:10 – 13:30  Prezen­tac­ja fotograficz­na obiek­tów związanych z his­torią włóki­en­nict­wa w Żaganiu,  region­al­ista Mar­i­an Świątek;
13:30  Zakończe­nie Kon­fer­encji.

foto: zary.pl