Konkurs świąteczny — wyniki

Przez prawie trzy tygod­nie w Gim­nazjum nr 3 w Żarach trwał konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny zor­ga­ni­zowany przez nauczy­ciela infor­matyki Tomasza Chmielewskiego. 22 grud­nia jury w składzie: Ewa Ryczek, Teresa Maciejew­ska, Alicja Maciejew­ska, Piotr Boch­enek, Andrzej Siwik i Tomasz Chmielewski, wyłoniła z pośród 17 prac trzy naja­trak­cyjniejsze i ory­gi­nalne stroiki.

Wyróżnienia przyz­nano dla: Adrian Jack­iewicz kl.1a, Maja Kowal­ska kl.2a i Alek­san­dra Wołoszyn kl.3e

Wszys­tkie prace zostały nagrod­zone, a wyróżnionym przyz­nano nagrodę spec­jalną. Po zakońc­zonym konkur­sie wszys­tkie ozdoby bożonar­o­dzeniowe zostały przekazane do Hos­picjum św. Brata Alberta w Żarach.

Dzięku­jemy uczniom i rodz­i­com za zaan­gażowanie i życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt.