Konkurs świąteczny — wyniki

Przez praw­ie trzy tygod­nie w Gim­nazjum nr 3 w Żarach trwał konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny zor­ga­ni­zowany przez nauczy­ciela infor­maty­ki Tomasza Chmielewskiego. 22 grud­nia jury w składzie: Ewa Ryczek, Tere­sa Maciejew­s­ka, Alic­ja Maciejew­s­ka, Piotr Boch­enek, Andrzej Siwik i Tomasz Chmielews­ki, wyłoniła z pośród 17 prac trzy naja­trak­cyjniejsze i ory­gi­nalne stroi­ki.

Wyróżnienia przyz­nano dla: Adri­an Jack­iewicz kl.1a, Maja Kowal­s­ka kl.2a i Alek­san­dra Wołoszyn kl.3e

Wszys­tkie prace zostały nagrod­zone, a wyróżnionym przyz­nano nagrodę spec­jal­ną. Po zakońc­zonym konkur­sie wszys­tkie ozdo­by bożonar­o­dzeniowe zostały przekazane do Hos­picjum św. Bra­ta Alber­ta w Żarach.

Dzięku­je­my uczniom i rodz­i­com za zaan­gażowanie i życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt.