Festiwal Tańca 2017 — rejestracja zespołów (koniec rejestracji)

Serdecznie zapraszamy zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Liczba miejsc ograniczona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem festiwalu.

UWAGA WAŻNE!: Proszę wypełnić poje­dynczo każdą prezen­tację i każdy zespół. Jeśli zgłaszają Państwo więcej niż jeden zespół lub więcej prezen­tacji, to po wpisa­niu pier­wszego, należy wybrać nasz for­mu­larz ponownie. Np. zgłaszamy dwa zespoły i każdy tańczy dwie prezen­tacje — w takim przy­padku wypeł­ni­amy for­mu­larz 4 razy.

WICHTIG!: Für jede einzelne Tanz­gruppe und jedes Tanzstück bitte ein For­mu­lar aus­füllen! Falls Sie mehr als eine Tanzgruppe/ Tanzpräsen­ta­tion anmelden, müssen Sie auch mehrmals dieses For­mu­lar aus­füllen. Wenn wir z.B. zwei Tanz­grup­pen anmelden und jede zwei Präsen­ta­tio­nen tanzt, müssen wir dieses For­mu­lar vier­mal ausfüllen.

KONIEC REJESTRACJI


Klub Tańca Sportowego “PIRUET
zaprasza również na Fes­ti­wal Tańca w Lub­sku,
który odbędzie się dnia 22 kwiet­nia 2017.
Wszys­tkie pyta­nia odnośnie fes­ti­walu,
proszę kierować pod numer 600 40 80 96 (Kamila Olczyk)