Festiwal Tańca 2017 — rejestracja zespołów (koniec rejestracji)

Serdecznie zaprasza­my zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Licz­ba miejsc ogranic­zona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem fes­ti­walu.

UWAGA WAŻNE!: Proszę wypełnić poje­dynczo każdą prezen­tację i każdy zespół. Jeśli zgłasza­ją Państ­wo więcej niż jeden zespół lub więcej prezen­tacji, to po wpisa­niu pier­wszego, należy wybrać nasz for­mu­larz ponown­ie. Np. zgłasza­my dwa zespoły i każdy tańczy dwie prezen­tacje — w takim przy­padku wypeł­ni­amy for­mu­larz 4 razy.

WICHTIG!: Für jede einzelne Tanz­gruppe und jedes Tanzstück bitte ein For­mu­lar aus­füllen! Falls Sie mehr als eine Tanzgruppe/ Tanzpräsen­ta­tion anmelden, müssen Sie auch mehrmals dieses For­mu­lar aus­füllen. Wenn wir z.B. zwei Tanz­grup­pen anmelden und jede zwei Präsen­ta­tio­nen tanzt, müssen wir dieses For­mu­lar vier­mal aus­füllen.

KONIEC REJESTRACJI


Klub Tań­ca Sportowego “PIRUET
zaprasza również na Fes­ti­w­al Tań­ca w Lub­sku,
który odbędzie się dnia 22 kwiet­nia 2017.
Wszys­tkie pyta­nia odnośnie fes­ti­walu,
proszę kierować pod numer 600 40 80 96 (Kami­la Olczyk)