1 miejsce dla Gimnazjum nr 3 na Miejskich Finałach Ogólnopolskiego Turnieju BwRD

24 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zono Miejskie Finały  Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Najlep­sza okazała się drużyna z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, która zajęła 1 miejsce. Drugie miejsce przy­padło Katolick­iemu Gim­nazjum, a trze­cie Gim­nazjum nr 1.

Zwycięską drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Reprezen­tację najlep­szej ekipy przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Przyz­nano również nagrody indy­wid­u­alne. 1 miejsce zajął Piotr Dębiec (Gim3 Żary), 2 miejsce Adri­anna Kwiatkowska (Gim3 Żary) i 3 miejsce Szy­mon Otto (KSP Żary).

Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą w teś­cie wiedzy, miasteczku ruchu dro­gowego, na torze przeszkód oraz mogli wykazać się wiedzą z zakresu udziela­nia pier­wszej pomocy. Stawką konkursu był nie tylko awans drużyny na finały powia­towe, ale również wartoś­ciowe nagrody indywidualne.