Brązowi medaliści Powiatowego Finału w BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 w Żarach zajęli III miejsce w Powia­towym Finale Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Uczniów przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Turniej odbył się 28 kwiet­nia 2017r. w Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Żarach, a zor­ga­ni­zowany został przez Kura­to­rium Oświaty, Pol­ski Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukacja i Technika.

Zawod­nicy uczest­niczyli w kilku konkurenc­jach. Pier­wszym zadaniem był test wiedzy, który zaw­ierał pyta­nia doty­czące zna­jo­mości znaków i przepisów ruchu dro­gowego. Kole­jnym etapem były zada­nia prak­ty­czne tj. udzielanie pier­wszej pomocy, poko­nanie toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego. Poziom przy­go­towa­nia uczest­ników do zawodów był bardzo wysoki.

W klasy­fikacji drużynowej zwyciężyło Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lubsku.