Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017

Znamy już wyni­ki pier­wszego eta­pu przesłuchań Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosen­ki „Muzol” Śmigiel 2017. Rada Artysty­cz­na fes­ti­walu pod prze­wod­nictwem Alek­san­dra Mal­iszewskiego /dyrygenta, kompozytora/ po przesłucha­niu pon­ad 160 płyt z nagra­ni­a­mi młodych wokalistów postanow­iła zak­wal­i­fikować do konkur­su finałowego 64 wykon­aw­ców w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych. W kat­e­gorii gim­naz­jal­nej kole­jny finał wyśpiewała Maja Kowal­s­ka, która w drugim dniu wys­tąpi jako jed­na z 21 wykon­aw­ców zak­wal­i­fikowanych do drugiego finałowego eta­pu.
Grat­u­lu­je­my i życzymy sukcesów w finale.

Lista osób zak­wal­i­fikowanych do przesłuchań konkur­sowych

Kat­e­go­ria 9–12 lat:
1. Jago­da Rataj (Katow­ice)
2. Emil­ia Fularz (Pło­ty)
3. Anna Chwałczyńs­ka (Puszczykowo)
4. Hania Sztachańs­ka (Rok­iet­ni­ca)
5. Anna Rozynek (Zalase­wo)
6. Natalia Ochmańs­ka (Kłobuck)
7. Amelia Kuran­tow­icz (Krzyszkowo)
8. Paula Biskup (Turek)
9. Vanes­sa Szan­ter (Żabice)
10. Michali­na Chmielews­ka (Konin)
11. Alek­san­dra Gąsiorows­ka (Poz­nań)
12. Maja Walas (Turek)
13. Sonia Bil­ińs­ka (Leszno)
14. Ale­na Tomaszews­ka (Lubin)
15. Gabriela Tyczyńs­ka (Turek)
16. Maja Giz­ic­ka (Zielona Góra)
17. Domini­ka Bednarek (Trz­cian­ka)
18. Kamil Ogły (Konin)
19. Zuzan­na Juszczak (Kuchary Borowe)
20. Klau­dia Łac­ka (Rud­nik)
21. Michał Sło­bodz­ian (Kosza­lin)
22. Zuzan­na Wan­tuch (Siemi­anow­ice Śląskie)
23. Alek­san­dra Brzuszkiewicz (Piława Gór­na)
24. Mar­ty­na Korze­niews­ka (Karśnice)
25. Karoli­na Mikoła­jczak (Lip­no)

Rez.:
— Anna Prałat (Nowa Wieś)
— Amelia Sobczyk (Turek)
— Julia Dera (Ostrów Wlkp.)
— Anas­taz­ja Adaszak (Stare Mias­to)

Kat­e­go­ria 13–15 lat:
1. Justy­na Sitarek (Strze­gom)
2. Julia Walaszczyk (Nowa Brzeźni­ca)
3. Mar­ty­na Ćwik (Kosza­lin)
4. Mar­ty­na Żygadło (Woźni­ki)
5. Kamil Kil­ian (Mag­nus­zow­ice)
6. Zuzan­na Bomze (Opacz Kolo­nia)
7. Joan­na Przy­była (Wol­sz­tyn)
8. Weroni­ka Gabryś (Ostrów Wlkp.)
9. Maja Kowal­s­ka (Żary)
10. Julia Dzi­ams­ka (Trz­cian­ka)
11. Mateusz Gędek (Stro­jec)
12. Weroni­ka Świątczak (Tulce)
13. Nina Błaszczyk (Konin)
14. Julia Wasielews­ka (Konin)
15. Agniesz­ka Kochanek (Świę­tochłow­ice)
16. Alek­san­dra Maćkowiak (Czarnków)
17. Weroni­ka Kozak (Śmigiel)
18. Nadia Ole­jnik (Śmigiel)
19. Maria Samol (Bronikowo)
20. Pauli­na Szczepa­ni­ak (Śmigiel)
21. Mar­ty­na Maślan­ka (Koszanowo)

Rez.:
— Oli­wia Kró­likows­ka (Bog­daniec)
— Jago­da Ziółkows­ka (Nowogród Bobrza­ńs­ki)
— Eweli­na Króliczak (Dobieżyn)

Kat­e­go­ria 16–25 lat:
1. Sebas­t­ian Dudzik (Dąbrowa Gór­nicza)
2. Natalia Pabiś (Opatów)
3. Mar­ta Piotrows­ka (Wschowa)
4. Tomasz Baracz (Józe­fów)
5. Agniesz­ka Kuk­la (Warsza­wa)
6. Maria Kłaczkiewicz (Szamo­tuły)
7. Pauli­na Kaźmier­czak (Stare Mias­to)
8. Kor­nelia Kos­macz (Star­gard)
9. Agniesz­ka Ger­szen­dorf (Leszno)
10. Weroni­ka Łoś (Wierz­bieg)
11. Katarzy­na Szwedz­ka (Wałcz)
12. Domini­ka Mosion (Leszno)
13. Weroni­ka Rad­niec­ka (Konin)
14. Zuzan­na Kru­pa (Siemi­anow­ice Śl.)
15. Mar­ta Jas­trząbek (Wągrowiec)
16. San­dra Toś (Leszno)
17. Kamil Kowal­s­ki (Szczecinek)
18. Ewa Przy­mus (Śmigiel)

Rez.:
— Agniesz­ka Stawska (Wrześ­nia)
— Tere­sa Drgas (Wieli­chowo)

Grat­u­lu­je­my wszys­tkim zak­wal­i­fikowanym i do zobaczenia 17 czer­w­ca! 🙂