Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 wrześ­nia 2017 r. o godz. 9.00, w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, uroczysty apel zain­au­gurował rok szkol­ny 2017/2018.
Na mocy reformy oświaty stworzyliśmy, wraz z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, jed­ną szkołę. Pani Dyrek­tor Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka przy­witała całą społeczność SP5 – uczniów, rodz­iców, nauczy­cieli, pra­cown­ików nieped­a­gog­icznych, a szczegól­nie pier­ws­zok­la­sistów, dla których jest to bard­zo ważny dzień w życiu. Po apelu, wychowaw­cy wraz z ucz­ni­a­mi, udali się do sal na spotkanie.

Wszys­tkim uczniom życzymy uśmiechu na  każdy dzień nowego roku szkol­nego oraz samych dobrych ocen.