SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 15 wrześ­nia 2017r. uczniowie z klas: 7a, 7b oraz z klas: 2b, 3b i 3d Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach wzięli udzi­ał w akcji „Sprzą­tanie Świa­ta” z panią leśnik z Nadleśnict­wa Lipin­ki. Zebral­iśmy dużo worków śmieci wyrzu­conych przez ludzi w okol­i­cy basenu przy uli­cy Leśnej. 

Poz­nal­iśmy przy okazji pewnego bard­zo intere­su­jącego owa­da z rodziny bie­gac­zowatych, który jest bard­zo pożyteczny.