Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia odby­wa się każdego roku w ostat­ni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­aty­ki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia. W akcji wzięli udzi­ał chęt­ni uczniowie klas IV- VII oraz klas gim­naz­jal­nych II- III, nauczy­ciele i pra­cown­i­cy szkoły. Egza­m­i­na­tora­mi, jak co roku, byli uczniowie, którzy przepy­ty­wali starszych kolegów oraz dorosłych. Uczniowie i dorośli, którzy zdali pomyśl­nie egza­min, otrzy­mali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.