Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

25 październi­ka świę­tu­je­my Dzień Kun­del­ka, w związku z tym:  Pomóżmy Żarskiemu Schro­nisku!
Zbier­amy kar­mę w puszkach, zabaw­ki, smy­cze, obroże, a także wszys­tko to, co może służyć za posłanie: koce, pledy, dywani­ki oraz kapy. Kołdry i podusz­ki są niebez­pieczne – zwierzę­ta zjada­ją ich wypełnie­nie.

Prezen­ty dla zwierząt moż­na przynosić do koń­ca październi­ka, do bib­liote­ki szkol­nej na ul. Okrzei, gabi­ne­tu psy­cholo­ga oraz gabi­ne­tu nr 46 na ul. Częs­to­chowskiej.
Zdję­cie dzię­ki uprze­j­moś­ci wspani­ałej młodej Fotograf­ki, Ani Szw­al