Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace można przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2-osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upływa 27 października. Autor / Autorzy najlep­szego posteru zostanie nagrod­zony / zostaną nagrodzeni. Wszys­tkie prace zostaną wyek­sponowane na parterze szkoły w dniu 31 października. Szczegółowy reg­u­lamin konkursu zna­j­duje się w gabinecie 37 (ul. Okrzei). Wszel­kich dodatkowych infor­ma­cji na temat konkursu udziela p. Anna Grom­nicka i p. Michalina Tomków — Spurek – nauczy­cielki  języka ang­iel­skiego. Prace prosimy przynosić do gabi­netu 37.