Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace moż­na przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2‑osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upły­wa 27 październi­ka. Autor / Autorzy najlep­szego posteru zostanie nagrod­zony / zostaną nagrodzeni. Wszys­tkie prace zostaną wyek­sponowane na parterze szkoły w dniu 31 październi­ka. Szczegółowy reg­u­lamin konkur­su zna­j­du­je się w gabinecie 37 (ul. Okrzei). Wszel­kich dodatkowych infor­ma­cji na tem­at konkur­su udziela p. Anna Grom­nic­ka i p. Michali­na Tomków — Spurek – nauczy­ciel­ki  języ­ka ang­iel­skiego. Prace prosimy przynosić do gabi­ne­tu 37.