Wyśpiewały Finał

4 listopa­da 2017 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe
Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2017. Celem konkur­su jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji, które odbyły się w Bieruniu.

Zachę­cał młodzież i dzieci do wys­tępowa­nia, rozwi­ja­nia swoich tal­en­tów, ambicji i życzył powodzenia. W tym roku w elim­i­nac­jach wys­tąpili młodzi
artyś­ci z: Rzes­zowa, Porąb­ki, Krakowa, Katow­ic, Rydułtów, Rab­ki Zdro­ju, Zabier­zowa, Pszczyny, Lędz­i­na, Bieru­nia, Mysłow­ic, Łukowa, Sędzis­zowa,
Biel­s­ka Białej, Czechow­ic, Lus­zow­ic, Krap­kow­ic, Twar­dawy, Miechowa, Sośni­cow­ic oraz Żar. Sekcję wokalną „Duo” Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach reprezen­towali: Maja Kowal­s­ka w kat­e­gorii 14 – 16 lat, Jakub Gontar­czyk w kat­e­gorii 11 – 13 lat i Maja Gontar­czyk w kat­e­gorii 8 – 10 lat. Wszyscy zaprezen­towali się z bard­zo dobrej strony, wykonu­jąc przy­go­towany reper­tu­ar fes­ti­walowy przed licznie zgro­mad­zoną pub­licznoś­cią. Wykon­aw­ców pię­ciu kat­e­gorii wiekowych oce­ni­ało jury w składzie: pan Andrzej Minkacz – muzyk, kom­pozy­tor i prze­wod­niczą­cy jury, pan Jan Stępień – dzi­en­nikarz muzy­czny Radia Kraków, Jan Woj­dak – muzyk, kom­pozy­tor oraz twór­ca zespołu “Wawele”. Po przesłucha­niu pon­ad 60 solistów i zespołów wokalnych wśród nomi­nowanych przez jury do Finału XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka znalazły się Maja Gontar­czyk za wyko­nanie piosen­ki “Różowy tuli­pan” oraz Maja Kowal­s­ka za wyko­nanie piosen­ki „W miodowym raju”.
Finał XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu „Tęc­zowe Piosen­ki” odbędzie się na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry w Krakowie w dni­ach 11 – 12 listopa­da 2017 roku.

https://drive.google.com/drive/folders/1UpupW_QGzAdcmMfRanbQjFhzw-D19QPB?usp=sharing