Dzień Niepodległości

9 listopa­da 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. W insc­eniza­cji, w której wzięli udzi­ał uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzię­ki którym może­my dziś żyć w niepodległej Polsce.
Insc­eniza­cji towarzyszyły nie tylko pieśni legionowe, ale min. współczes­na pieśń patri­o­ty­cz­na nieżyjącego już Grze­gorza Ciechowskiego pt. “Nie pytaj o Pol­skę”. Uroczys­tość przy­go­towali: pani Wio­let­ta Guldz­ińs­ka i pan Piotr Boch­enek.

ZOBACZ ZDJECIA