Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­jski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jatywy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz kon­fer­encje.
W naszej szkole również upamięt­nil­iśmy ten ważny dla nas dzień. Poszczególne klasy przy­go­towały plakaty z okazji święta pod kierunk­iem swoich
nauczy­cieli języka ang­iel­skiego, nato­mi­ast trzyosobowe reprezen­tacje klas brały udział w zabawach językowych przeprowad­zonych przez panią
Jolantę Bujak. Ponieważ przed­staw­iciele wszys­t­kich klas świet­nie się spisali, wypeł­ni­a­jąc mapę Europy ciekawymi myślami doty­czą­cymi ich
doświad­czeń językowych, każda klasa otrzy­mała pasz­port językowy, otwier­a­jący drogę ku następ­nym przy­godom z językami obcymi.